Förklaring till förkortningar klassificeringsstrukturen: 
VO = verksamhetsområde 
PG = processgrupp 
 
Lagar: 
HSL = Hälso- och sjukvårdslag 
KL = Kommunallagen 
LAS = Lagen om anställningsskydd 
LMS = Lagen om mottagande av asylsökande 
LOU = Lagen om offentlig upphandling 
LASS = Lag om assistansersättning 
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
MB = Miljöbalken 
MBL = Lag om medbestämmande i arbetslivet 
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen 
PBL = Plan- och bygglagen 
SFB = Socialförsäkringsbalken 
SL = Skollagen 
SOL = Socialtjänstlagen 
TR = Tryckfrihetsförordningen 
 
Författningssamlingar: 
RA-FS = Riksarkivets författningssamling 
SFS = Svensk författningssamling 
SRVFS = Statens räddningsverks - författningssamling 
 
Andra förkortningar: 
LIS = Introduktionsersättning för flyktingar

Page generated by VisAlfa on: 2016-04-05 20:22:11

1.0 Ledning av central ledningsfunktion
1.1 Ledning
1.2 Styrning
1.3 Organisering
1.4 Demokrati och insyn
2.0 Samordnat verksamhetsstöd
2.1 Informationsförvaltning
2.2 Systemförvaltning och arkitektur
2.3 HR/ Personal
2.4 Ekonomi
2.5 Inköp
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
2.7 Inventariehantering
2.8 Kris och säkerhet
2.9 Information och marknadsföring
2.10 Förvaltningsstöd
2.10.25 Övrigt förvaltningsstöd