VisAlfa

Processbaserad informationskartläggning enligt VisAlfa

1. Klassificeringsstrukturen
Här beskrivs helheten med verksamhetens samtliga
processer. Varje process och processgrupp representeras av en blå ikon. Om man klickar på en process så visas en
grafisk beskrivning av processen och den information som skapas i den.

2. Den grafiska beskrivningen av processen
Processen beskrivs i nivåer. Den översta nivån visar
de ingående delprocesserna och vilken information
som skapas i processen. På underliggande nivå
beskrivs aktivitetsflödet per delprocess. På denna nivå
kan man mer exakt ange var de olika
handlingstyperna skapas

3. Informationen
Här namnges processens handlingsslag, som i exemplet här är rekryteringshandlingar. Handlingsslaget innehåller samtliga i processen skapade eller till myndigheten inkomna handlingstyper.

För varje handlingstyp åsätts hanteringsanvisningar som anger hur handlingar av denna typ ska hanteras i verksamheten avseende såväl bevarande som dataskydd och informationssäkerhet.


Här visas hur den fullständiga processen
Rekrytera medarbetare kan se ut med sina handlingstyper och hanteringsanvisningar.

Kunskapsbanken/Kartläggningen
©VisAlfa AB 2024