VisAlfa

VisAlfa Databas - En avancerad kurs med mycket träning vid datorn

VisAlfa - Ett verktyg för processutveckling och informationsplanering
VisAlfa är ett processverktyg som är särskilt utvecklat för att möta kraven från offentlig verksamhet – stat, kommun och landsting.

VisAlfa är både ett traditionellt modelleringsverktyg och ett verktyg för att ta fram processbaserad informationsredovisning. Med VisAlfa tar vi ett helhetsgrepp kring verksamhetens processer och den information som skapas i processerna.

Resultat av en processkartläggning i VisAlfa är en verksamhetsbeskrivning med en struktur som beskriver var processerna finns i verksamheten. Vi får en verksamhetsbeskrivning att använda i olika sammanhang, t.ex. som handbok för medarbetare, för dokumenthanteringsplan, arkivschema, e-arkiv och inte minst för informationssäkerhet och analyser i samband med införandet av dataskyddförordningen, GDPR.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper i att använda VisAlfa Databas.

Utbildningen syftar också till att ge de kommande administratörerna nödvändig kunskap för att kunna sköta den nya administrationsfunktionen.

Utbildningen behandlar följande områden

• Informationskartläggning för bevarandeplanering, dataskydd och informationssäkerhet

• Uppläggning och förvaltning av verksamhetens IT-system

• Upprättande av registerförteckning enligt GDPR

• Analys av verksamhetens information avseende informationssäkerhet, dataskydd och bevarande

• Administration av VisAlfa Databas

• Utcheckningsfunktionen - ny funktionalitet och nytt regelverk


Målgrupp
Utvecklare, verksamhetsansvariga, arkivarier, registratorer. dataskyddsombud och ansvariga för informationssäkerheten.

Förkunskaper
Utbildningen förutsätter att du har genomgått vår grundkurs eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskap. Du bör också ha hunnit arbeta i VisAlfa under en tid.

Pris
Utbildningen kostar 5 300 kronor exkl. moms.

Utbildningsform
Utbildningen bedrivs som en webbutbildning under två halvdagar.

Anmälan till webbutbildning 11 och 13 juni 2024 (sista anmälningsdag 6 juni)


Utbildning /VisAlfa Databas
©VisAlfa AB 2024