Användarträffen år 2017

Ett femtiotal användare var närvarande, och vi från VisAlfa gladde oss åt att så många hade slutit upp.

Inledning

Bertil Axelsson, VisAlfa
Bertil hälsade välkommen. Han berättade om nya kunder som numera till stor del utgörs av kommuner, och att utbildningarna allt oftare är av på platsen-typ. Han berättade även om en ny utbildning som vänder sig till bland andra verksamhetsansvariga.
Kurs i processmodellering och informationsplanering

Nyheter i VisAlfa sen förra träffen
Magnus Axelsson, VisAlfa
Magnus nämnde bland annat:
-Funktionalitet för informationssäkerhet
-Brutna länkar markeras automatiskt på länklistan
-Navigatorn visas vid webbexport
-Förbättrade regler för bindestreck och avstavning

Deltagarna tog upp önskemål om förbättringar och vi gjorde en lista över framförda förbättringsförslag

Därefter kom våra tre gästföreläsare med tre mycket uppskattade förläsningar:

Informationskartläggning och säkerhetssklassning
Anders Danielsson, Sydarkivera
Anders förläste om informationssäkerhet och tog bland annat upp möjligheten att använda VisAlfa i säkerhetsarbetet. Varför inte göra detta samtidigt som man klassar informationen i övrigt?

VisAlfa som nav för klassificeringsstrukturen
Magnus Baurén, Linköpings universitet
Magnus redogjorde för ett arbete där man under ett års tid har använt VisAlfa i förvaltningsläge, och hur detta underlättar synkronisering av VisAlfas klassificeringsstruktur med motsvarande struktur i dokumenthanteringssystemet Public 360.

Han pekade även på hur viktigt det är att hålla ordning även på avslutade handlingstyper.


Betydelsen av en informationsstrategi
Per-Åke Andersson, Advania
Per-Åke beskrev hur implementationen av ett e-Arkiv synliggör brister i verksamhetens informationshantering.

Med hjälp av en informationsstrategi kan bristerna åtgärdas på rätt sätt. Mognadstrappan som modell kan bidra till att strukutrera och underlätta förändringsarbetet.

Tiden efter lunch ägnade vi oss år dagens tema som var:
Hur kan vi ta ett samlat grepp om verksamhetens processutveckling och informationsplanering?

Vi inledde med att visa VisAlfas film
Verksamhetsutveckling - Många kan delta
Filmen visar hur många som kan delta i det gemensamma arbetet med verksamhetsutveckling. Den visar också hur många som kan få nytta av resultatet.

Introduktion till dagens tema
Birgitta Sundén, VisAlfa gjorde därefter en kort introduktion inför den diskussion som deltagarna sedan hade i mindre grupper.

Den gemensamma nämnaren som lyftes fram i flera av grupperna är behovet av ledningens engagemang för de här frågorna. Utan ledningens aktiva deltagande är det mycket svårt att lyckas. När intresset väl är väckt ser många fördelen med att beskriva sina processer och få ett samlat grepp om verksamhetens information.

Som en avslutande punkt visade Bertil ett exempel på hur man kan koppla VisAlfa till ett strategisystem för att till exemplel följa upp måluppfyllelsen för en process.
Integration mellan VisAlfa och Stratsys

Bertil tackade å VisAlfas vägnar för visat intresse, och mötet avslutates med en gemensam kaffestund.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024